مدیران مسئولین راپسکو

مدیران مسئولین راپسکو

یوسف نژادی خلجانی

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

آرش زنوزی مطلق

رئیس هیئت مدیره

اقبال مجیدی

نائب رئیس هیئت مدیره